Халықаралық және аумақтық құралдар

  1. Нәсілдік дискриминацияның барлық түрлерін жою туралы халықаралық конвенция.
  2. Нәсілдік дискриминацияны жою бойынша Комитет (НДЖБК) (ағылшын тілінде) Орыс тілінде қысқаша мәліметтер
  3. Нәсілдік дискриминацияны жою бойынша Комитеттің жалпы Рекомендациялары(әсіресе №31 қылмыстық әділ сот атқару кезінде және қылмыстық-құқықтық жүйесінің жұмыс істеу кезіндегі нәсілдік дискриминация жайлы ескерту туралы жалпы Рекомендация, сонымен қатар №15 ұйымдастырылған этникалық текке қатысты зорлық мәселесін қозғайтын жалпы Рекомендация)
  4. Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт
  5. Діни және нанымдық негіздегі дискриминация мен төзбестіктің барлық формаларын жою туралы Декларация.
  6. Адамның құқықтарын және негізгі бостандықтарын қорғау туралы Еуропалық конвенция.
  7. Ұлттық азшылықтарды қорғау туралы Еуропалық Кеңестің рамалы конвенция.
  8. Европаның нәсілшілдік пен шыдамсыздыққа қарсы комиссиясының (ЕНШК) №1-11 жалпысаяси түрдегі рекомендациясы (әсіресе нәсілшілдік пен нәсілдік дискриминацияға қарсы күрес бойынша №7 ұлттық заңнамасы және құқық қорғау органдары істеріндегі нәсілшілдік пен нәсілдік дискриминацияға қарсы №11 Рекомендациясы) http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GeneralThemes_en.asp (ағыл.). Орыс тілінде №1 және №9 арасындағы Рекомендациялар қожетімді: http://www.memo.ru/hr/discrim/ver1/evkom/recomendation.HTML.
  9. Европалық Одақтың 2008 жылдың 28 қарашасындағы қылмыстық құқықтың көмегімен нәсілшілдік пен ксенофобияның кейбір формалары мен білінуіне қарсы күрес бойынша рамалық шешімі: URL: http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st16/st16351-re01.en08.pdf (на англ.)
  10. Адам құқықтары бойынша Америкалық конвенция: URL: http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rzoas3con.html